DEBORAH

Fashion Point, PO Box 9293, Kansas City, MO 64168.DEBORAH


DEBORAH


DEBORAH

DEBORAH


Photos by Dennis Hodges, IFPO, Kansas City, MO